Vedtægter

§1
Klubbens navn er Vejen Fotoklub, stiftet i november 1994, og den er hjemmehørende i Vejen Kommune.

§2
Klubbens formål er ved videndeling, at hjælpe og støtte medlemmerne i fotografisk henseende. Ved afholdelse af mødeaftener, eventuelt med undervisning, foredrag, og ved udflugtsarrangementer, billedkonkurren-cer, og saglig kritik, at skabe et godt venskabeligt samvær, og dermed motivere medlemmerne til at støtte og hjælpe hinanden indbyrdes med råd og vejledning.

§3
Som medlem kan enhver med interesse for fotografering, i henhold til klubbens formål, optages i foreningen ved henvendelse til bestyrelsen. Stemmeret og møderet til klubben forudsætter at man ikke er i restance med kontingentet.

§4
Klubbens bestyrelse kan ekskludere et medlem, hvis dette efter bestyrelsens opfattelse modarbejder klubbens interesser eller formål. Eksklusionen kræver 2/3 flertal i bestyrelsen. Det ekskluderede medlem kan, hvis pågældende ønsker det, forlange afgørelsen prøvet på en generalforsamling, hvor vedkommende får mulighed for at fremføre sin sag. Generalforsamlingens afgørelse om, hvorvidt eksklusionen står ved magt, træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

§5
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen, gældende for det indeværende år. Kontingentet opkræves halvårligt og skal betales hhv. inden den 1. marts og inden den 1. september. Hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt, betragtes medlemmet som udmeldt uden yderligere varsel.

§6
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Øvrige poster konstitueres af den samlede bestyrelse på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, – der er også en ny konstituering hvis en suppleant indtræder. Kassereren er den eneste, der har adgang til klubbens midler. Revisoren reviderer klubbens regnskab inden den egentlige godkendelse på generalforsamlingen.

§7
Formanden og kassereren vælges for 2 år ad gangen.
Formanden vælges på lige år og kassereren på ulige.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen således at der på lige år vælges 1 medlem og på ulige år 2 medlemmer.
2 suppleanter samt revisor og revisorsuppleant vælges for et år af gangen.

§8
Bestyrelsen lægger arbejdsplaner, fastsætter regler for konkurrencer, udvælger dommerkomiteer og fastsætter mødeaftner og udflugter m.v. ud fra medlemmernes forslag. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne til løsning af bestemte opgaver.

§9
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af januar måned, og skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af det reviderede regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingentet for indeværende år
 • Gennemgang og evt. opdatering af vedtægterne
 • Valg af formand eller kasserer
 • Valg til bestyrelsen (2 medlemmer vælges i ulige år)
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisorer
 • Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og i øvrigt når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Indkaldelse til en generalforsamling skal ske på E- mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel og med angivelse af en af bestyrelsen fastsat dagsorden. Forslag til dagsordenen (skriftlige) skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Stemmeret har alle der ikke er i restance med kontingentet.

§10
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede og afgøres ved simpelt flertal, undtaget dog de i §12 nævnte særlige regler om klubbens opløsning.

§11
Vejen Fotoklub er ejer af udstyr købt for klubbens midler. Der kan ikke stiftes gæld eller indgås lejeaftaler udover lokaleleje. Alle indkøb af udstyr skal godkendes af bestyrelsen.

§12
Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned derefter, udelukkende med spørgsmålet om klubbens opløsning på dagsordenen. Her kan klubbens opløsning, uanset de fremmødte medlemmers antal, vedtages med 2/3 majoritet. I tilfælde af klubbens opløsning, træffer generalforsamlingen samtidig bestemmelse om, hvad der skal foretages med klubbens midler inden for almennyttige- eller velgørende formål.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling
Vejen, den 25. januar 2017